Garderobe reglement

GARDEROBEREGLEMENT

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Epic Tilburg en gebruikers van de garderobe.

2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van € 1,- per item. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen niet langer dan 20cm. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 250,- hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en Epic Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 250,-.

3. Epic Tilburg is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Epic Tilburg behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Epic Tilburg van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Epic Tilburg. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Epic Tilburg zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Epic Tilburg op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

6. Uiteraard zal Epic Tilburg zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Epic Tilburg kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.

7. Epic Tilburg is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Epic Tilburg is te allen tijde beperkt tot € 50,- per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).